ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum tartalmazza Szollár Tamás E.V. mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.tippmix-titok.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető e-book vásárlóira (a továbbiakban: Vásárló) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait. 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.       A Szolgáltató adatai

üzemeltető neve: Szollár Tamás Egyéni Vállalkozó

adószám: 66464495139

Székhely és levelezési cím: 8300 Tapolca Kazinczy tér 17. A lcsh. 6 em. 23 A ajtó

Telefonszám: +36 20 349 9153 

E-mail: szollart@gmail.com

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Rackhost Zrt.

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

2.       A Vásárlás feltételei és menete

A vásárláshoz regisztráció nem szükséges.

3.       Megrendelés

Vásárló az alábbi módon tud megrendelést leadni a honlapon található e-book-ra:

3.1        Termék kiválasztása, megrendelése

A „Kérem a könyvet…” kezdetű kék gombra kattintva, vagy a lap aljára görgetve tudja a Vásárló megadni a számlázási adatait.

A számlázási adatok megadása, illetve a fizetési mód kijelölése után a rendelés a „Fizetés Barionnal” gombra kattintva válik véglegessé.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelés esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Ön a gomb megnyomásával  kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. 

A megvásárolt és kifizetett termék e-mailben kerül kiküldésre a Vásárló részére pdf formátumban.

3.2        Termékek árának megfizetése

A honlapon feltüntetett ár a rendelés időpontjában érvényes ár. Az árak bruttó árak, a 27% ÁFA‐t tartalmazzák. Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

        0 Ft‐os ár,

        kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft‐os termék esetén a 20 %‐os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft‐ért kínált termék, vagy szolgáltatás). 

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4.       Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

Adatbeviteli hibának minősül a számlázási adatok elírása, stb.

Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor/regisztrációkor megadott email címről küldött levéllel jelezheti Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

5.       Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A megrendelés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

6.       Fizetés

6.1        A vásárlás ellenértékét a következőképpen egyenlítheti ki Vásárló:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

6.2        Számla

Szolgáltató a Vásárló részére az általa megadott e-mail címére elektronikus számlát küld a termékkel együtt.

7.        A Vásárlót megillető elállási és szavatossági jogok

7.1         Elállási jog

Vásárlót elállási jog nem illeti meg Szolgáltatóval szemben, tekintettel arra, hogy a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog a  nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

A Honlapon ilyen jellegű termék megvásárlására van lehetőség, így elállásra nincs lehetősége a vásárlónak.

7.2        Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a Termék valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A szolgáltatás jellegére tekintettel javasoljuk a Vásárlónak, hogy az átvételt követő legrövidebb időn belül jelezze a Szolgáltatónak, ha a kiszállított termék valamilyen hibában szenved, így különösen, ha nem jó termék érkezett, vagy hiányos a termékek köre.

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. 

Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől ‐ a megjelölt hiba szempontjából ‐ elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.       Jogérvényesítési lehetőségek

8.1        Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltatóval a megjelölt elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

A minőségi panaszok minden esetben kivizsgálásra kerülnek. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. Szolgáltató a Vásárló által közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

8.2        Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult:

        Panasztételre a hazai fogyasztóvédelmi hatóságnál,

        Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

Telefonszáma: (72) 507‐154

Fax száma: (72) 507‐152 

Elnök: Dr. Bodnár József E‐mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 

Bács‐Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszáma: (76) 501‐525, (76) 501‐500 

Fax száma: (76) 501‐538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna 

E‐mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszáma: (66) 324‐976, 446‐354, 451‐775 

Fax száma: (66) 324‐976 

Elnök: Dr. Bagdi László 

E‐mail cím:bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszáma:(46) 501‐091, 501‐870 

Fax száma: (46) 501‐099

Elnök: Dr. Tulipán Péter 

E‐mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1) 488‐2131 

Fax száma: (1) 488‐2186 

Elnök: Dr. Baranovszky György 

E‐mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8‐12. 

Telefonszáma: (62) 554‐250/118 mellék 

Fax száma: (62) 426‐149

Elnök: Dr. Horváth Károly 

E‐mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

 Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4‐6.

Telefonszáma: (22) 510‐310

Fax száma: (22) 510‐312 

Elnök: Dr. Vári Kovács József 

E‐mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

 

Győr‐Moson‐Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszáma: (96) 520‐202; 520‐217 

Fax száma: (96) 520‐218

Elnök: Horváth László 

E‐mail cím: bekelteto@gymskik.hu

 

Hajdú‐Bihar Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen, Petıfi tér 10. 

Telefonszáma: (52) 500‐735 

Fax száma: (52) 500‐720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt 

E‐mail cím: hbkik@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 

Telefonszáma: (36) 416‐660/105 mellék 

Fax száma: (36) 323‐615

Elnök: Dr. Gordos Csaba 

E‐mail cím: hkik@hkik.hu

 

Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510‐610 

Fax száma: (56) 370‐005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 

E‐mail cím: kamara@jnszmkik.hu

 

Komárom‐Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszáma: (34)513‐010 

Fax száma: (34) 316‐259

Elnök: Dr. Rozsnyói György 

E‐mail cím: kemkik@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 

Telefonszám: (32) 520‐860 

Fax száma: (32) 520‐862 

Elnök: Dr. Pongó Erik 

E‐mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6‐8. 

Telefonszáma: (1)‐474‐7921

Fax száma: (1)‐474‐7921 

Elnök: dr. Csanádi Károly 

E‐mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszáma: (82) 501‐000 

Fax száma: (82) 501‐046

Elnök: Dr. Novák Ferenc 

E‐mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311‐544, (42) 420‐180 

Fax száma: (42) 420‐180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 

E‐mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23‐25. 

Telefonszáma: (74) 411‐661 

Fax száma: (74) 411‐456 

Elnök: Dr. Gáll Ferenc 

E‐mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszáma: (94) 312‐356 

Fax száma: (94) 316‐936 

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán 

E‐mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 

Telefonszáma: (88) 429‐008 

Fax száma: (88) 412‐150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba 

E‐mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefonszáma: (92) 550‐514 

Fax száma: (92) 550‐525 

Elnök: Dr. Molnár Sándor 

E‐mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

        Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

        Bírósági eljárás kezdeményezésére.

9.       Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

10.    Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak. A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. 03. 01.